KMA – Kvalitet Miljö Arbetsmiljö

NYNÄS-ÖSMO LBC har ambitionen att jobba hållbart och ständigt förbättra oss för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan samt skapa trygga och säkra arbetsplatser.

I våra entreprenader arbetar vi med återvinning av massor och byggmaterial. Med en cirkulär ekonomi skapar vi de bästa förutsättningarna både för oss och er som beställare. Vi provtar ingående och utgående massor på våra anläggningar för att säkerställa massornas föroreningshalt. Vi arbetar också med bättre produktval av kemiska produkter så att vi alltid väljer bästa möjliga produkt för miljön och arbetsmiljön.

Alla ska komma hem efter arbetsdagens slut. Därför görs riskbedömningar inför varje entreprenad som sedan löpande följs upp under entreprenadtiden. Med en god dialog med våra beställare skapar vi hållbara och säkra arbetsplatser.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö), Hållbarhetspolicy och Fair Transport (hållbarhet). 

MILJÖ ISO 14001

Vi strävar hela tiden efter att hålla en god standard på våra bilar och maskiner, och följer Stockholms Stads miljökrav för att på så sätt minska miljöutsläppen. Målsättningen är att samtliga bilar skall vara Euroklass 6.

Arbetet och produktionen i våra egna täkter och på massåtervinningen hanteras miljömässigt korrekt och tas om hand med hänsyn till de lagar, regler och branchöverenskommelser som gäller.

Vi har även en av Sveriges modernaste lastbilstvättar som håller en hög miljöstandard som tar hand om restavfallet på ett säkert sätt.

Vi följer tillämpliga lagar, förordningar, krav, samt har en hög kunskap och medvetenhet om hållbarhet, miljö och kvalitet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

KVALITET ISO 9001

Fokusområden:

  • Helhetslösningar
  • Kompetens och servicegrad
  • Effektiva rutiner
  • Sund ekonomi för alla

För att säkra leveranserna till våra kunder och effektivisera orderläggningen och transporterna har vi digitaliserat våra flöden genom orderappar till samtliga bilar och maskiner.

Ytterligare ett steg i vår kvalitetssäkring är vågintegrationen till affärssystemet för att på så sätt minska felmarginalen.

 

ARBETSMILJÖ ISO45001

Nynäs-Ösmo Lastbilscentral arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM.

För att utveckla vår personal och företaget arbetar vi aktivt med kompetensutvecklig och utbildning. I det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöker, riskbedömer, genomför och följer vi upp verksamheten för att förbygga ohälsa och olycksfall.

Om något upplevs riskfyllt har varje medarbetare en rättighet och en skyldighet att stoppa arbetet.

För inpassering till våra täkter krävs ID06. Detta som ett led att trygga vår arbetsplats och höja säkerheten för vår personal

Enligt vår uppförandekod som alla medarbetare tagit del av säger vi nej till all form av trakasserier, kränkande särbehandling, mutor och bestikning.

Vi ser till att hålla alla våra chaufförer och maskinister uppdaterade med gällande utbildningar och kurser för att svara upp mot våra beställares krav.

 

 

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Klicka på länkarna för att öpna filerna som pdf.

Certifikat ISO 9001, certifikat ISO 14001, certifikat ISO 45001.

Läs mer om vår Miljö och Kvalitetspolicy genom att klicka på länken

 

”Varje produkt eller tjänst  som levereras ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar på kvalitet, leveranser samt utlovade priser”.

Henrik Carlsson VD

Certifikat & dokument

Klicka på bilderna för att öppna dokumneten i större format.