Vägunderhåll

Vinterväg  
Vi har resurser för snöröjning och halkbekämpning. För de kunder som vi avtalat att sköta vinterväghållningen håller vi jour och bevakar vädret för att veta när det är dags att ploga, sanda, salta eller röja bort snömassorna. 
Vi har både bilar och maskiner för våra vägar, samt mindre maskiner där det är svårt att komma fram.

Dikning 
På sikt växer diket igen genom att material som rasat från kanterna eller förts med vattnet, sedimenterar/samlas på botten. Växter kommer att växa in i diket, då minskar vattenföringen och dikets avvattnande funktion försämras successivt vilket innebär att vattnet stannar kvar på körbanan och bildar pölar som i sin tur blir till stora håligheter. Det är viktigt att diket rensas från växtlighet och slam samt att vägkanterna hålls på en nivå så att vatten kan ledas av vägen ner i diket.

Spridning av vägar
Spridning av grusvägar  Den bästa tidpunkten för underhåll av grusvägar är på våren när vinterväghållningen är avslutad och tjälen har gått ur jorden. Det är viktigt att se till att dikena vid vägen är tillräckligt djupa så att vattnet inte står kvar i vägbanan utan rinner ner i dikena. 12 ton räcker ca 100 meter på en grusväg som har en bredd på ca 2,5 meter.

Hyvling/Sladdning
Maskin för justering av vägar, parkeringsplatser, grusplaner m.m

Sommarsalt  
Ett av problemen med grusvägarna är att de dammar vid torr väderlek. Det innebär siktproblem för efterföljande eller mötande fordon, påverkar närliggande odlingar och vattendrag negativt och kan innebära skadliga hälsoeffekter. För att motverka detta genomförs en åtgärd för att minska dammet som kallas dammbindning.  Vi utför dammbindningen på våren när tjälen har gått ur jorden men innan vägbanan blivit allt för torr. Anledningen är att de bindemedel som används kräver en del fukt.  

https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1366067/FULLTEXT02.pdf

 

TMA-bilar
Truck Mounted Attenuator (TMA), ibland kallat ”skyddsbil”, är ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten, och som i vardagligt tal kallas ”kuddbil”. Skyddet består av ett deformationsblock som monteras baktill på ett arbetsfordon eller vanligare på en lastbil och som kör efter ett intermittent vägarbete, till exempel vid slåtter av vägrenen, eller står uppställt vid ett kortare fast vägarbete som till exempel beläggnings-, räckes- och belysningsarbeten. TMA används också vid räddningsinsatser vid till exempel trafikolyckor.

Sandsopning
För att ta hand om vinterns halkbekämpningsmaterial har vi sopmaskiner som gör rent och fint på våra gator.

Kantslåtter
För att hålla sikten klar har vi maskiner som kan utföra kantslåtter längs våra vägar.