Arbetsmiljö & säkerhet

Nynäs-Ösmo Lastbilscentral arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM.

För att utveckla vår personal och företaget arbetar vi aktivt med kompetensutvecklig och utbildning. I det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöker, riskbedömer, genomför och följer vi upp verksamheten för att förbygga ohälsa och olycksfall.

Om något upplevs riskfyllt har varje medarbetare en rättighet och en skyldighet att stoppa arbetet.

För inpassering till våra täkter krävs ID06. Detta som ett led att trygga vår arbetsplats och höja säkerheten för vår personal

Enligt vår uppförandekod som alla medarbetare tagit del av säger vi nej till all form av trakasserier, kränkande särbehandling, mutor och bestikning.

Vi ser till att hålla alla våra chaufförer och maskinister uppdaterade med gällande utbildningar och kurser för att svara upp mot våra beställares krav.

Under hösten 2020 påbörjas arbetet med att certifiera oss enligt ISO 45001